Photoshoot

Lucy & Rini | Beautiful Ninjas

Lucy & Rini | Beautiful Ninjas

Lucy & Rini | Beautiful Ninjas

Naruto Cosplay Mujer

Naruto Cosplay Mujer

Lucy como Tsunade (Naruto)
Rini como Hinata Hyuga (Naruto)
Naomi como Saiyuki

Naruto Cosplay Mujer

Fotografias:

Fernando Fuentes Fotografia

Naruto Cosplay Mujer

Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer
Naruto Cosplay Mujer